جهت ثبت شرکت های سهامی خاص لازم و ضروری است که اظهارنامه شرکت به همراه مدارکی که در ذیل به آن ها اشاره خواهیم کرد به مرکز ثبت شرکت ها داده شود.

  • کلیه سهامداران شرکت بایستی اساسنامه شرکت را امضا کنند. این اساسنامه برای ثبت شرکت به مرکز ثبت شرکت ها داده می شود.
  • تادیه گواهی بانکی به همراه اظهارنامه تعهدی سهامداران. ( توجه شود که قسمت نقدی گواهی باید حد اقل سی و پنج درصد سهام کل باشد.)
  • می بایست کلیه سهامداران شرکت از مدیران اولیه و بازرسان شرکت آگاهی داشته باشند که انتخاب این عناوین باید در صورت جلسه مجزا قید شده و به امضای کلیه سهامداران شرکت برسد.
  • ثبت روزنامه ای که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت تا تشکیل مجمع عمومی در آن منتشر می شود ضروری است.