رتبه بندی نوعی تعیین صلاحیت برای سنجش کیفیت و کمیت شرکت های مهندسی جهت شرکت در مناقصات می باشد که از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور و یا سازمان برنامه و بودجه  استان ها ( با توجه به پایه در خواستی شرکت ) مورد بررسی و تشخیص صلاحیت قرار میگیرد و پس از بررسی  امکانات پشتیبانی ، ساختار مدیریتی و توان مالی و مهندسین امتیازآور و اعضاء هیئت مدیره و امتیاز قراردادها گواهینامه صلاحیت شرکت صادر می شود .