کارت بازرگانی و مزایای آن

از جمله قوانین مهم در عرصه صادرات و واردات، داشتن کارت بازرگانی می باشد. بنا بر قوانین گمرک برای صادرات و واردات محصول، می بایست کارت بازرگانی معتبر داشت. ترخیص کالا، ثبت سفارشات، واردات کالا و اقلام از مناطق آزاد اقتصادی و همچنین صادرات کالاهای مجاز به خارج از کشور، عناوین تجاری ای هستند که برای فعالیت در آن ها داشتن کارت بازرگانی الزامی است. صادرات و واردات برای همه تجار قانونی نیست و بازرگانانی اجازه فعالیت دارند که دارای کارت بازرگانی باشند.

پیش از درخواست صدور کارت بازرگانی، بازرگان می بایست نسبت به ثبت موسسه خود در دفتر ثبت تجارتی اقدام کند. در شرکت های تجارتی، کارت بازرگانی به نام مدیر مسئول شرکت صادر می گردد.

بازرگانانی که تقاضای دریافت کارت بازرگانی می کنند ملزم به ارائه ی اطلاعات کامل در زمینه ی تجارت خود به اتاق بازرگانی بر اساس فرم های استاندارد چاپ شده هستند.

شرایط دریافت کارت بازرگانی:
1) اشخاص حقیقی:

 • داشتن 21 سال تمام
 • داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی
 • داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری
 • داشتن پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
 • داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی
 • نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی
 • نداشتن محکومیت موثر کیفری
 • عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

2) اشخاص حقوقی:

 • مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی نمی باشند.
 • مدیران عامل و رئیسان هیئت مدیره شرکت ها باید دارای پروانه کار و اقامت معتبر بوده و سابقه ی محکومیت موثر کیفری نداشته باشد.
 • مدیران شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان های دولتی صادر شده باشد از ارائه گواهی نداشتن محکومیت کیفری معافند.

مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی برای صدور کارت بازرگانی:

 • اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی
 • دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده(تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)
 • سه قطعه عکس شش در چهار،جدید،تمام رخ ،ساده
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
 • یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد(با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)
 • اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
 • ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
  تبصره:دارندگان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی،خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه،از ارائه ی مدرک فوق معاف می باشند.
 • اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
 • داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
 • اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است(با مهر امضای رئیس شعبه)ضمناَ حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم (الف)تایید شده باشد قابل قبول است.
 • ارائه ی دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت روئت الزامی می باشد.
 • ارائه یکی از مدارک ذیل:
  *اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
  *اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
  *اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد ذیل آن
 • -ارائه ی اصل وکپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی.
 • ارائه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت سارمان امور مالیاتی کشور و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور.

ثبت شرکت های مهندسی

شرایط و مدارک ثبت شرکت های مهندسی سهامی خاص:

 1. حداقل تعداد اعضا پنج نفر باشد که دو نفر از آن ها بازرس باشند.
 2. سرمایه اولیه شرکت یک میلیون ریال باشد.
 3. سی و پنج درصد سرمایه به صورت نقدی باشد.
 4. اقرارنامه شرکت امضا شده و ارائه گردد.
 5. اساسنامه شرکت مهندسی پس از آن که تمامی اوراق به امضای سهامداران رسید می بایست ارائه گردد.
 6. اظهارنامه شرکت مهندسی  پس از آن که تمامی اوراق به امضای سهامداران رسید می بایست ارائه گردد.
 7. از صورتجلسه موسسین شرکت مهندسی دو نسخه که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده است ارائه گردد.
 8. هیچ کدام از اعضای شرکت سابقه کیفری نداشته و دارای عدم سوء پیشینه باشند که اصل گواهی ها می بایست ارائه گردد.
 9. کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای شرکت مهندسی ارائه گردد.
 10. در صورتی که فعالیت شرکت مهندسی نیاز به کسب مجوز های مربوطه دارد، اقدامات برای کسب مجوز انجام شود و مجوز ارائه گردد.

شرایط و مدارک ثبت شرکت های مهندسی با مسئولیت محدود:

 1. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت مهندسی یک میلیون ریال می باشد.
 2. تعهدنامه ای مبنی بر پرداخت تمتم سرمایه توسط شرکت مهندسی تنظیم و ارائه گردد.
 3. برای ثبت شرکت مهندسی با مسئولیت محدود حضور دو نفر الزامیست.
 4. تمام اعضای شرکت مهندسی موظف به ارائه کپی مدارک هویتی خود هستند.
 5. هیئت مدیره و مدیر عامل نباید دارای سابقه کیفری و سوء پیشینه باشند.
 6. اساسنامه شرکت مهندسی پس از آن که تمامی اوراق به امضای سهامداران رسید می بایست ارائه گردد.
 7. اظهارنامه شرکت مهندسی پس از آن که تمامی اوراق به امضای سهامداران رسید می بایست ارائه گردد.
 8. از صورتجلسه موسسین شرکت مهندسی دو نسخه که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده است ارائه گردد.
 9. از آنجا که شرکت های مهندسی با مسئولیت محدود نباید دولتی باشند می بایست تاییدیه غیر دولتی بودن فعالیت شرکت مهندسی توسط هیات مدیره ارائه گردد.

شرکت مهندسی

منظور از شرکت های مهندسی، شرکت هایی است که عمده فعالیت آن ها امور فنی، مهندسی و مهارتی می باشد.

موضوع و نام شرکت های فنی و مهندسی از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای انجام پروژه ها و فعالیت های قانونی نیاز است که شرکت یا دفتر مهندسی مربوطه ثبت گردد که ثبت شرکت فنی-مهندسی به مجموعه اعتبار می بخشد.

عناوین و عباراتی که بایستی پیش از عنوان شرکت قرار گیرند عبارتند از: مهندسی، فنی-مهندسی، گروه مهندسین و... .

بر مبنای نوع شرکت هر کدام از عناوین و عبارات فوق دارای مفهوم خاصی هستند. برای مثال:

در ثبت شرکت مهندسی لازم است فرد متقاضی مدارک مهندسی خود را ارائه دهد.
در ثبت شرکت فنی-مهندسی علاوه بر مدرک مهندسی، فرد متقاضی می بایست مدرکی دال بر نوع مهارت و فن خود ارائه کند.
در ثبت شرکت مهندسین به مدرک مهندسی بیش از یک نفر نیاز است تا شرکت ثبت شود.
در ثبت شرکت گروه مهندسین نیاز است که تمامی اعضای شرکت، مدارک مهندسی خود را جداگانه به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهند.

ثبت شرکت های مهندسی به دو دسته ی ثبت شرکت های مهندسی سهامی خاص و ثبت شرکت های مهندسی با مسئولیت محدود تقسیم می شوند که در مقاله ای جداگانه به بررسی شرایط و مدارک ثبت انواع شرکت های مهندسی پرداخته شده است.

اشتباهات رایج در برند سازی و ثبت برند (2)

 • تلاش برای جذب عموم
  بزرگترین هدف اکثر برند ها در ابتدا ، دیده شدن توسط عموم مردم است. در حالی که برند های اندکی موفق به جذب عموم مردم شدند.
  نکته مهم این است که تلاش بیش از اندازه در این مورد سبب می شود که از جمعیت خاص مخاطبان که می توانند به تعدادشان افزوده شود غافل می شویم.
  مناسب ترین راه این است که رضایت جمعیت هدف را جلب کرد و از راضی نگه داشتن همه و عموم مردم اجتناب کرد.
 • استفاده از تصاویر نا کارآمد
  توجه به مخاطبین هدف و تمرکز بر این موضوع که چه تصاویری نشان داده شود تا نظر مخاطب را جلب کند یکی از دغدغه ها و مشکلات همیشگی اکثر شرکت ها و صاحبان مشاغل و کسب و کار هایی است که به دنبال برند سازی و ثبت برند هستند. تصاویر و رنگ هایی مناسب برند سازی هستند که برای مخاطبین هدف یعنی همان مخاطبین خاص برند مناسب باشند.
 • وابستگی بیش از حد به لوگو
  داشتن یک لوگوی خوب و قدرتمند به تنهایی نمی تواند به معنای برند سازی موفق باشد. نام،لوگو، شعار تبلیغاتی، رنگ و تصویر سازی، برند بصری را تشکیل می دهند. برای این که برند سازی موفق انجام شود و برندی مناسب و قوی داشته باشیم می بایست هر آنچه تولید می شود مطابق با برنامه برند بوک باشد.
  تمامی مواردی که طی این دو مقاله ذکر شد بیان کننده اهمیت انتخاب یک برند بوک مناسب در داشتن یک برند موفق و تاثیر گذار است.

اشتباهات رایج در برند سازی و ثبت برند (1)

طرح های گرافیکی مرتبط با تبلیغات بایستی بر مبنای برند بوکی مشخص که برای تجارتی خاص تدارک دیده شده است ساخته شود تا بتواند کارآیی خود را نشان دهد.

در این مقاله، اشتباهات متداولی که ممکن است در برند سازی و ثبت برند با آن ها رو به رو شویم، بیان می شود، بلکه با اجتناب از آن ها برندی معتبر و برند سازی موفق داشته باشیم.

 • عدم ثبات در طراحی
  یکی از اشتباهات بسیار متداول در برند سازی عدم توجه به رنگ و فونت مناسب در طراحی برند می باشد.
  وقتی صاحبان مشاغل و کسب و کار توجهی به این نکته مهم نمی کنند و خارج از اصول برند بوک خود اقدام به طراحی برند می کنند، طبیعی است که انتظار آن ها از برند سازی و ثبت برند برآورده نشود و این موضوع تاثیر مخربی بر مخاطبین برند مربوطه خواهد داشت و برند را دارای ضعف در سازمان دهی و غیر قابل اعتماد جلوه می دهد.
 • کپی برند یا تقلید در برندینگ
  طبیعی است وقتی یک برند در برند سازی موفق عمل می کند، کسب و کار های دیگر به دنبال راهی برای تقلید از شیوه کاری آن ها برای موفقیت در امر برند سازی و ثبت برند می باشند.
  ولی باید به خاطر داشت که با این کار و تقلید از شیوه برندینگ شرکت های رقیب ، اصالت از برند شما گرفته می شود و صاحب برندی متفرقه و غیر اورجینال خواهید بود.
  البته موضوع تقلید و کپی برند در عرصه طراحی لوگو نیز دارای اهمیت فراوانی است و ضروری است که توجه کافی داشته باشید تا لوگوی شما انحصاری باشد و کپی از سایر لوگو ها نباشد.

ثبت شرکت های سهامی خاص

جهت ثبت شرکت های سهامی خاص لازم و ضروری است که اظهارنامه شرکت به همراه مدارکی که در ذیل به آن ها اشاره خواهیم کرد به مرکز ثبت شرکت ها داده شود.

 • کلیه سهامداران شرکت بایستی اساسنامه شرکت را امضا کنند. این اساسنامه برای ثبت شرکت به مرکز ثبت شرکت ها داده می شود.
 • تادیه گواهی بانکی به همراه اظهارنامه تعهدی سهامداران. ( توجه شود که قسمت نقدی گواهی باید حد اقل سی و پنج درصد سهام کل باشد.)
 • می بایست کلیه سهامداران شرکت از مدیران اولیه و بازرسان شرکت آگاهی داشته باشند که انتخاب این عناوین باید در صورت جلسه مجزا قید شده و به امضای کلیه سهامداران شرکت برسد.
 • ثبت روزنامه ای که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت تا تشکیل مجمع عمومی در آن منتشر می شود ضروری است.

ثبت برند یا علامت تجاری

ثبت یک شرکت زمانی به پایان می رسد که شرکت برای خود برند سازی کرده و به اصطلاح ، ثبت برند انجام داده باشد.

ثبت برند زیر نظر سازمان ثبت احوال کشور صورت می گیرد.

نام دیگر ثبت برند، علامت تجاری می باشد که این نام بیشتر در اسناد قانونی و اصطلاحات ثبتی به کار برده می شود.

ثبت برند بر خلاف ثبت شرکت برای شروع قانونی کار شرکت الزامی نیست، ولی پیشنهاد می شود شرکت از همان ابتدا نسبت به ثبت برند و علامت تجاری خود اقدام کند و به صورت کاملا حرفه ای کالا یا خدمات خود را منحصر به برند خود کند.

یک برند خوب چقدر برای شرکت شما ارزشمند است؟ به این سوال به عنوان یک مثال فکر کنید. اگر از عناصری که برای برندتان طراحی کرده اید، اطمینان ندارید و به خوبی آن ها شک دارید حتما با انتخابی هوشمندانه یک طراح گرافیک یا یک برند استراتژیست استخدام کنید.

در انتخاب برند و علامت تجاری، نام و عنوان علامت بسیار مهم است که در ادامه چند مورد از موارد اساسی در انتخاب نام تجاری و برند را بیان می کنیم:

 • اسم ها و علامت هایی که بین مردم و در جامعه شناخته شده هستند قابلیت ثبت ندارند.
 • اسامی و علائمی که با فرهنگ ایرانی و شئونات اسلامی نا سازگار هستند و در جامعه نا هنجاری و ضد ارزش محسوب می شوند قابلیت ثبت ندارند.
 • اسامی جدید یا من درآوردی اگر متضاد با ارزش ها و هنجار ها نباشند شانس بالایی در ثبت دارند.
 • نام یا عنوان برند میتواند ترکیبی از حروف و اعداد باشد.
 • اعداد به تنهایی قابل ثبت نمی باشند.