Post Slider Element

The post slider element allows you to display a 2-5 column slider with entries, that are fetched from any of your Themes active Taxonomies. This also includes Taxonomies that are added via Plugins. So for example if you have a shop plugin active you will also be able to display the latest Products.

Latest Posts

چرا شرکت ثبت کنیم

آنچه که مشخص است افراد از مسیر با زحمت تسهیل روند زندگی، از بین بردن مصائب و مشکلات روزانه و به راه انداختن غلتک زندگی شخصی به تشکیل گروه، دسته و تشکل ها می پرداختند و آنچه که در حال حاضر در عصر جدید ما با آن روبه رو هستیم، چنین فراتر از گذشتگان ما…

اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی هر شخصیت حقوقی(شرکت) باید پس از تأسیس آن پس از تعیین حوزه مالیاتی، تشکیل پرونده دارایی دهد. طبق قانون ثبت شرکتها، هر شرکت تا ۲ ماه پس از تأسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت مالیات سرمایه ابتدایی می باشد و در …

Latest Portfolio Entries without Excerpt